Vijeće ministara BiH: Bez saglasnosti o promjeni načina ulaska stranaca u BiH

Istovremeno, uz dva glasa protiv nije postignut konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o izmjeni i dopunama odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo spoljnih poslova BiH

Vijeće ministara BiH, uz četiri glasa protiv, nije postiglo konsenzus u vezi sa donošenjem izmjena i dopuna odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je dopunjena na sjednici.

Istovremeno, uz dva glasa protiv nije postignut konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o izmjeni i dopunama odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo spoljnih poslova BiH.

Vijeće ministara BiH će se o ovim odlukama izjasniti u drugom krugu glasanja, nakon obavljenih konsultacija.

Vijeće ministara BiH, uz pet glasova protiv u prvom krugu glasanja, nije donijelo odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Vijeće ministara BiH prethodno je upoznato sa obaviješću Agencije za javne nabavke o prestanku primjene preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki sa 1. junom.

Vijeće ministara BiH će se o ovoj odluci izjasniti u drugom krugu glasanja.

Na sjednici je utvrđen prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, uz prihvaćenu korekciju na sjednici.

Dvije države na ovaj način žele intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, terorizma i njegovog finansiranja, organizovanog kriminala i drugih vidova kriminala, uključujući ilegalne migracije, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima u ovoj oblasti. Pored razmjene informacija i iskustava, saradnja će uključivati i obuke te programe usavršavanja u ovim oblastima.

Utvrđen je i prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizovanog kriminala, kojim se jača biletaralna saradnja.

Pojedinačni prijedlozi osnova biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji će Ministarstvo spoljnih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu u daljnji postupak ratifikacije.

Cilj sporazuma je unaprijediti odnose u oblasti vazdušnog saobraćaja i olakšati sigurno provođenje operacija međunarodnih letova preko svojih državnih granica u interesu putnika.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.011.248.147 KM i za dva posto su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 989.089.130 KM KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 104,1 milion KM ili 12 posto u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je bilo privremeno finansiranje za cijelu godinu.

Povećanje rashoda se odnosi na povećanje kapitalnih izdataka, ali i tekućih grantova i transfera. Transferi su viši za oko 39,7 miliona KM, a najviše ovih budžetskih sredstava namijenjeno je drugim nivoima vlasti za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 u BiH, i to 37.747.000 KM, te iz donatorskih sredstva u iznosu od 2.357.054 KM za ovu namjenu.

Bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale su na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno su u vrijeme epidemije COVID-19 tokom prošle godine smanjeni putni troškovi, izdaci za usluge prevoza i goriva, nabavku materijala i izdaci za tekuće održavanje.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog duga u 2020. godini izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu 744.530.103,79 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period I – XII 2020. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH u prošloj godini osiguralo je ukupno 25 miliona KM iz tekuće rezerve, najviše 23 miliona KM za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 i pomoći zdravstvenom sektoru, od čega je od 10 miliona KM raspoređeno 37 posto za Republiku Srpsku, 67 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona i dva posto za Brčko Distrikt BiH.

Istovremeno je 13 miliona KM dodijeljeno kliničkim centrima u Banjoj Luci (4 miliona KM), u Sarajevu (3,5 miliona KM) i u Tuzli (1,5 miliona KM), kao i Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar (3,5 miliona KM), te Zdravstvenom centru Brčko Distrikta BiH (500 hiljada KM).

Preostala dva miliona KM osigurana su za finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih protivmjera za COVID-19 u okviru Programa višegodišnjih ulaganja za period od 2020. do 2022. godine. Ova sredstva su namijenjena izmirenju troškova nastalih u procesu nabavke vakcine u BiH, uključujući, između ostalog, isporuku, uvoz i raspodjelu vakcina protiv COVID-19, troškove transporta, skladištenja, te osiguranja kvaliteta.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, usvojilo je izvještaj o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH zaduženo je da pokrene proceduru zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji/rekonstrukciji zajedničkog graničnog prelaza kod Višegrada, Vardište – Kotroman.

Ministarstvo bezbjednosti je zaduženo da okonča aktivnosti na zaključivanju sporazuma o graničnim prelazima i zajedničkim lokacijama između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije kojima će se riješiti sva pitanja u vezi s novim zajedničkim graničnim prelazom Rača – Sremska Rača i Vardište – Kotroman.

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa svojom nadležnošću i projektnim aktivnostima, zadužena je da predloži donošenje odluke o načinu finansiranja zajedničkog graničnog prelaza Vardište.​​​​​​​

IZVORAnadolu Agency
Prethodni članakEnes Kišević: Treba se samo uskladiti, to srce naše zna i bez riječi
Naredni članakMesić: Pomaci u BiH su mogući ako se spriječe negativni utjecaji Zagreba i Beograda